Gmina Sułów na dożynkach 2015 w Jacni

W dniu 23 sierpnia 2015 roku w miejscowości Jacnia gmina Adamów odbyły się dożynki powiatowo-gminne, na które przybyli rolnicy z całego powiatu Zamojskiego, aby wspólnie podziękować za zebrane plony rolne.

Przybyło wiele delegacji z 14 gmin: (Adamów, Grabowiec, Komarów Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec).

Naszą gminę Sułów reprezentowało 50 osób na czele z ;

 • wójt gminy Leon Bulak
 • przewodniczący rady gminy Ryszard Pietrykowski
 • sekretarz gminy Aleksandra Martyna
 • radni gminy z Źrebiec, Sąsiadki, Sułowa
 • sołtysi z Sułowa, Koloni Sułów,
 • KGW z Sułowa
 • delegacje mieszkańców z Sąsiadki, Tworyczowa, Kitów, Sułowa, Źrebiec, Deszkowic
 • stowarzyszenie „Pro Nobis”

Dożynki powiatowe rozpoczęły się na boisku sportowym w Jacni tuż przy zbiorniku wodny nie opodal zimowego wyciągu narciarskiego,  w dniu imprezy rolniczej pogoda dopisała „nie było zbyt upalnie ;-)”. Pierwszym etapem było przywitanie gości i wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla rolników i działaczy społecznych. Z naszej gminy Sułów było 4 wyróżnienia i wręczono medale z rąk starostę powiatu zamojskiego Henryka Madeja, posła A. Bratkowskiego, senatora RP J. Chruścikowskiego :

 1. Zbigniew Szydełko (Tworyczów)
 2. Stanisław Gryba (Tworyczów)
 3. Tadeusz Kościk (Źrebce)
 4. Paweł Szewczyk (Deszkowice Drugie)

Następnie delegacje poszczególnych gmin przeszli korowodem dożynkowym pod ołtarz polowy i rozpoczęła się msza święta i homilia.

Zapraszam do foto relacji w moim wykonaniu z powiatowo-gminnych dożynek 2015 (w trakcie obróbki technicznej)

Dożynki powiatu zamojskiego w Jacni

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu zamojskiego na dożynki powiatowe do miejscowości Jacnia gmina Adamów, dnia 23 sierpnia 2015 (niedziela) na godz. 10.

Święto plonów czyli ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych w powiecie zamojskim 2015 roku odbędzie się na boisku sportowym w Jacni.

Naszą gminę Sułów będzie reprezentować delegacja około 55 osób na czele z Wójtem gminy Leonem Bulakiem, radnymi gminy, sołtysami, stowarzyszeniami oraz mieszkańcami zainteresowanych sołectw i wińcem dożynkowym. Z naszej wsi Sąsiadka, także wybiera się delegacja na dożynki powiatowe i będą Nas reprezentować : radny wsi Krzysztof Ferenc, gminny ławnik sądowy Małgorzata Bukowska, Danuta Zwolak, Maria Ferenc, Barbara Kijek z córka i Edward Banach.

Na dożynkach powiatowych 2015 będą oficjalne gratulacje i wręczenie odznaczenia od starosty powiatu zamojskiego Henryka Mateja za zasługi dla Naszych wyróżnionych rolników i działaczy z terenu gminy Sułów, a więc :

 1. Zbigniew Szydełko (Tworyczów)
 2. Stanisław Gryba (Tworyczów)
 3. Tadeusz Kościk (Źrebce)
 4. Paweł Szewczyk (Deszkowice Drugie)

W planie tegorocznego Święta plonów powiatu zamojskiego oprócz tradycyjnych, dożynkowych obrzędów, zaplanowano także festyn rekreacyjno-sportowy, wystawę rolniczą, występy artystyczne oraz wiele innych atrakcji.

PROGRAM Dożynek  Powiatowych– JACNIA 2015:
10.00 – Spotkanie Starosty Zamojskiego z rolnikami, wręczenie wyróżnień
10.30 – Korowód dożynkowy
11.00 – Uroczysta Msza Święta Dziękczynna
14.00 – Imprezy towarzyszące: wystawa rolnicza,festyn rekreacyjno – sportowy

Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i organizatorów 😉

kto pamięta dożynki powiatowe w Michalowie 2014 …

Wieńce z gminy Sułów – Michalów 2014

Można składać wnioski alimentacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie informuję, że od dnia 1 sierpnia 2015 można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016.

GOPS w Sułowie

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września.

Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30- 15.30,
a więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: tel. 84 68 26 341 lub e- mail: gops@sulow.pl

Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
2. Zaświadczenia pełnoletnich członków rodziny z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów w roku 2014.
3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r.
4. Zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2014r. alimentów.
5. Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. dzieci pełnoletnich).
6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
7. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:

 • świadectwo pracy + Pit 11 za 2014r. (w przypadku utraty dochodu – ksero);
 • umowa zlecenie +Pit 11 za 2014r. (w przypadku utraty dochodu – ksero);
 • zaświadczenie za pierwszy pełny przepracowany miesiąc (w przypadku podjęcia zatrudnienia);
 • decyzja o utracie prawa do pobierania zasiłku lub stypendium + Pit 11 za 2014r.- ksero;
 • decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej);
 • decyzja o zamknięciu działalności gospodarczej.

8. Zaświadczenie lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich dwóch miesięcy.
9. Zaświadczenie o nie złożeniu wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 (tylko w przypadku zameldowania wnioskodawcy w innej gminie).
10. Odpis wyroku przyznającego alimenty.
11. Ksero dowodów osobistych osób pełnoletnich.
12. Ksero aktów urodzenia dzieci.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010, Nr 123, poz. 836 z późn. zm.).

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
 • zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2015/2016, tj. od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2014. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 68 26 341 lub

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Sułów 143
22-448 Sułów