Eko-Kras odbierze śmieci (Nowy harmonogram) w 2016

Zapraszamy do pobrania Nowego harmonogramu na odbiór śmieci – odpadów obowiązujący w 2016 roku.

Informujemy mieszkańców z terenu Gminy Sułów, że podmiotem odbierającą odpady komunalne w 2016 roku z terenu gminy  jest firma Eko-Kras sp. z o.o. z Kraśnika – Telefon do biura obsługi klienta : 0 500 140 910 lub 500 140 873. Telefon do Urzędu gminy w Sułówie 84 68 26 202.

 

Strefa 1: Kitów, Tworyczów, Kawęczyn Kolonia, Sułowiec, Sułówek, Kulików

strefa1
Harmonogram odbior smieci Kulików Sułówek 2016_strefa1 - Pobierz PDF (39 pobrań)

Strefa 2: Sułów, Sułów Kolonia, Sąsiadka, Źrebce

strefa 2
Harmonogram odbior smieci Sułów Sąsiadka 2016_strefa2 - Pobierz PDF (39 pobrań)

Strefa 3: Rozłopy Kolonia, Rozłopy, Deszkowice Pierwsze

strefa 3
Harmonogram odbior smieci Rozłopy Deszkowice P 2016_strefa3 - Pobierz PDF (29 pobrań)

Strefa 4: Deszkowice Drugie, Michalów

strefa 4
Harmonogram odbior smieci Deszkowice D Michalów 2016_strefa4 - Pobierz PDF (30 pobrań)

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców z terenu Gminy Sułów, którzy posiadają podpisane umowy na wywóz śmieci komunalnych o Terminowe wpłaty za Odpady:

Rachunek bankowynr 32 9632 0006 2003 2900 0345 0001
Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie Oddział w Sułowie

Tytuł przelewu: ODPADY (Imię , Nazwisko, Adres)

śmietnik Przyjaznej Gminy Sułów

A jeśli jeszcze nie posiadasz umowy na odbiór śmieci skontaktuj się z Urzędem Gminy w Sułowie tel: 84 6826202.

Zapraszam do pobierania, Oraz Podzielenie się tą informacją z sąsiadami w szczególności „seniorami – wydrukuj i przekaż ;-)”.

Harmonogramy opracował Ferenc Krzysztof – radny wsi Sąsiadka (admin strony Wirtualna Sąsiadka).

Znalazłeś błąd prosimy o zgłaszanie na e-mail: redakcja@sasiadka.info – http://sasiadka.info/kontakt/ lub Gsm +48 793 444 997

Zapisz się na Oczyszczalnię ścieków

Informujemy mieszkańców z terenu gminy Sułów, że od 07 grudnia 2015 r. ruszyły zapisy na „Przydomowe oczyszczalnię ścieków dla gospodarstw domowych”. Każdy właściciel budynków mieszkalnych na stałe zameldowanych na terenie Gminy Sułów może przystąpić do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Schemat przydomowej oczyszczalni ścieków

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zaległości wobec Gminy Sułów z tytułu należności podatkowych, opłat za dostawę wody, wywóz śmieci itp.

Projekt o nazwie ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sułów” będzie realizowany w celu zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, aby ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód.

W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Sułów najpóźniej do dnia 31 października 2018 r.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Sułów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom posesji. Po pięciu latach przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji.

Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowanych Unii Europejskiej i wysokość dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto).

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Pobierz Druk Deklaracji przystąpienia do „Zapisz się – Oczyszczalnia ścieków”

Deklaracja oczyszczalnia ścieków - pdf (39 pobrań)

Warunki udziału w projekcie:

 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie Gminy Sułów, których właściciele na stałe są zameldowani na terenie Gminy Sułów,
 2. Szacunkowy całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść od 5.000 złotych do 15.000 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych),
 3. Przewidywane koszty partycypacji właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyniosą 36,37 % kosztów netto budowy  + 200,00 zł. na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej oraz wartość podatku VAT od udziału własnego. Gmina Sułów pokryje koszty podatku VAT od zrealizowanego projektu (23 % wartości zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków). (200,00 złotych na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej należy wpłacić przy składaniu deklaracji udziału w projekcie; 36,37 % kosztów netto budowy w ciągu 30 dni po otrzymaniu informacji z Urzędu Gminy Sułów o podpisaniu umowy o dofinansowania projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu oraz o kwocie wynikającej z oferty złożonej przez wykonawcę lub po opublikowaniu tych informacji na stronach internetowych http://www.sulow.pl i http://bip.sulow.pl ).
 4. Kwotę 200,00 złotych należy wpłacić na konto bankowe o numerze 51 9632 0006 2003 2900 0345 0047 prowadzone dla Gminy Sułów przez Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie Oddział w Sułowie z dopiskiem: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków – opracowanie dokumentacji projektowej”,
 5. Kwota 200,00 złotych zostanie zwrócona w całości, gdy projektant na etapie wykonywania dokumentacji projektowej stwierdzi, że nie ma możliwości wybudowania oczyszczalni na danej działce/ działkach lub oczyszczalnia nie będzie zakwalifikowana do realizacji z innych przyczyn,
 6. W przypadku rezygnacji właściciela posesji z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przed wykonaniem dokumentacji projektowej kwota 200,00 zł. nie będzie zwracana. W przypadku rezygnacji właściciela posesji z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków już po wykonaniu dokumentacji projektowej poniesie on koszty jej wykonania,
 7. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji – strony internetowe: http://www.sulow.pl, http://bip.sulow.pl , oraz dostępna u sołtysów i w Urzędzie Gminy Sułów w pokoju nr 13,
 8. Deklaracje będą przyjmowane w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 13) w nieprzekraczalnym terminie od dnia 7 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r. wraz z dowodem wpłaty na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, aktualną mapą sytuacyjno – wysokościową oraz aktualnym wypisem z rejestru gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Zamościu (nie starszy niż 3 miesiące w dniu złożenia deklaracji) i mapa ewidencyjna w skali 1:1000 (dotyczy działki/działek, na których będzie budowana przydomowa oczyszczalnia ścieków) . Deklaracje złożone po terminie będą rozpatrywane w zależności od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
 9. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania,
 10. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, to deklarację muszą złożyć (podpisać) wszyscy współwłaściciele nieruchomości bądź osoba upoważniona przez współwłaścicieli,
 11. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.
 12. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
 13. Warunki realizacji i finansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sułów” zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Sułów, a właścicielem nieruchomości, która zostanie podpisania po wykonaniu dokumentacji projektowej.
Teren działalności

Źródło o zapisach na oczyszczalnię ścieków: www.sulow.pl

Urząd Gminy Sułów
Sułów 63
22-448 Sułów
tel. +48 84 68 26 202
fax +48 84 68 26 227

e-mail: ug@sulow.pl

Plan odbioru śmieci w Sąsiadce

Informuje mieszkańców wsi Sąsiadka, że odpady komunalne (śmieci) z terenu gminy Sułów będzie odbierać firma EKO-KRAS Sp. z o.o. z Kraśnika.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2015r. jest dostępny poniżej jest to harmonogram opracowany przez Waszego radnego wsi.

smiec_sas

Zdecydowałem się stworzyć dla Państwa ten plan, gdyż doręczony przez firmę jest Nieczytelny dla starszych mieszkańców (wprowadza w zamieszanie czytających).

Pobierz plik PDF

Harmonogram odbioru śmieci 2015 (244 pobrania)

Dotychczasowe pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych przekazane przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu pozostaną nadal w użyczeniu właściciela nieruchomości.

Zachęcamy Państwa do płatności za śmieci na poniższe konto Urzędu Gminy Sułów

Rachunek bankowy Nr 32 9632 0006 2003 2900 0345 0001  Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie Oddział w Sułowie
Tytuł wpłaty: ODPADY (Nazwisko Imię, Adres)

Dla przypomnienia ceny za śmieci:

 • odpady segregowane – 6,50 zł/ (od osoby)
 • odpady niesegregowane – 10 zł/(od osoby)

Więcej informacji o odpadach komunalnych można uzyskać pod numerem Urzędu Gminy Sułów: +48 84 68 26 202 lub

Biuro Obsługi Klienta Eko-Kras kom. 500 140 873, 500 140 910

 

Przypominamy terminy opłaty za wodę

Przypomninamy wszystkim mieszkańcom gminy Sułów o zbliżającym sie terminie (do 15 stycznia 2014) odczytu liczników z przyłącza wodociagowego w 2014 roku.

Według harmonogramu Urzędu Gminy w Sułowie wynika, że mieszkańcy:

 • Tworyczów
 • Kawęczyn Kolonia
 • Sąsiadka
 • Sułowiec
 • Kitów,

oaza woda2014

Właściciele powyższych wsi są pierwsi w kolejce do wyłożenia kasy z portfela za zużyte metry sześcienne pobranej wody z hydroforni w Sąsiadce.

Po odczytaniu stanu licznika wodociągowego należy zapisac stan aktualny i skontaktować się z UG w Sułowie pod numerem tel. 84 6826842 w celu uzyskania kwoty jaką należy zapłacić za pobór wody na konto bankowe:

Nr 32 9632 0006 2003 2900 0345 0001
Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie Oddział w Sułowie w tytule należy wpisać „Imię , Nazwisko, Adres ” lub zgłosic się do Urzedu Gminy w Sułowie osobiście do pokoju nr 15.

Czynności kontrolne (odczyt licznika) oraz opłaty za wodę należy wykonać przed terminem 16 stycznia i załatwic wcześniej, aby mieć to już z głowy ;-).

Jutro zbiórka butelek i słoików – szkło

Przypominamy Wszystkim Mieszkancom wsi Sąsiadka, że w dniu jutrzejszym 17 grudnia 2013 roku (wtorek) odbędzie się odbiór odpadów komunalnych (szkło, odpady mieszane).

odpady2013s

Według harmonogramu jutro (wtorek) będzie odbierane SZKŁO BEZBARWNE i KOLOROWE oraz odpady mieszane.

Do selekcji odpadów szkalnych należy użyć worków:

 • woreki białe > Szkło Bezbarwne
 • worki zielone > Szkło Kolorowe

Co Należy Wyrzucać do worków:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (bez nakrętek i uszczelek)
 • butelki po napojach alkoholowych
 • szklane opakowania po kosmetykach

Zakaz Wyrzucania do worków:

 • szkła okiennego, zbrojonego, luster, witraży
 • szyb samochodowych
 • ceramiki, fajansu, porcelany, kryształu, zniczy
 • żarówek, świetlówek, reflektorów
 • termometrów, strzykawek
 • kineskopów i monitorów
 • wyrobów ze szkła hartowanego
 • opakowań po lekach (Przeterminowane lub częściowo zużyte lekarstwa można dostarczać do specjalnie oznakowanego pojemnika znajdującego się w Punkcie Aptecznym w Michalowie)

Do worków w kolorze białym i zielonym, służących do selektywnej zbiórki odpadów należy wrzucać czyste opakowania szklane pozbawione zawartości.

POJEMNIKI I WORKI z zawartością posegregowanych odpadów szklanych należy WYSTAWIĆ przy Posesji (w widocznym miejscu) w godzinach wieczornych dziś 16.12.2013 lub Jutro rankiem do 7.00 > 17.12.2013 (wtorek).

Dla przypominienia termin odbioru odpadów:

17 Grudzień 2013 (wtorek):

 • Rozłopy I i II
 • Deszkowice I i II
 • Źrebce
 • Sąsiadka

18 Grudzień 2013 (środa):

 • Rozłopy Kolonia
 • Sułów
 • Kulików
 • Sułówek
 • Sułowiec
 • Sułów Kolonia
 • Kawęczyn Kolonia

PRZYPOMNIJ SWOJEMU SĄSIADOWI I SĄSIADCE o Odbiorze Odpadów Szklanych  😉

Firma utylizująca odpady z terenu gminy Sułów to

pgkzmc

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Krucza 10 w Zamościu (tel.: 84 638 12 00; 84 638 12 21; 84 639 22 13
fax. 84 638 54 58; 84 638 12 10)

Kontakt do Urzędu Gminy w Sułowie – 84 682 68 31 sekretariat