Regulamin ogłoszeń

Regulamin serwisu ogłoszeniowego wsi Sąsiadka: www.sasiadka.info/ogloszenia

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania przez użytkowników, zwanych dalej Użytkownikami z serwisu internetowego sasiadka.info/ogloszenia/, zwanego dalej Portalem lub zamiennie Serwisem.
 2. Portal sasiadka.info/ogloszenia jest Serwisem umożliwiającym publikacj i przeglądanie ogłoszeń na Portalusasiadka.info/ogloszenia, zwanych dalej Ogłoszeniami. Celem Portalu jest zapewnienie możliwości dla Użytkowników, publikujących Ogłoszenia, dotarcia do szerokiego grona odbiorców.
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 4. Serwis jest zarządzany przez administratora, zwanego dalej Administratorem.

II. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych Regulaminie oraz zobowiązuje do przestrzegania wszystkich jego postanowień.
 2. Użytkownikiem Portalu może być każda osoba, która ma dostęp do Internetu.
 3. Administrator Portalu nie odpowiada za umieszczone w Serwisie treści, w tym zdjęcia, oraz za wiarygodność podawanych przez Użytkowników danych.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego prawidłowego funkcjonowania.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczone w Serwisie treści oraz zdjęcia i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 6. Zabronione jest zamieszczanie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa oraz przez postanowienia Regulaminu.
 7. Obowiązkiem Użytkownika jest zamieszczanie na Portalu treści i zdjęć zgodnych z przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Serwisie oraz za wszystkie czynności, jakich dokonać w trakcie korzystania z Seriwsu.
 9. W momencie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Administrator może ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Portalu.
 10. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwane i prawidłowe korzystanie z Platformy, jednakże zastrzega sobie możliwość do czasowego wstrzymania jego pracy ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Administratora.

III. Rejestracja w Serwisie

 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie polega na podaniu loginu, has?a i adresu e-mail należącego do Użytkownika. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego pod adresem: Rejestracja Nowego Użytkownika, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie w niego spowoduje aktywowanie konta Użytkownika.
 2. U?ytkownik, który przeszed? proces rejestracji na Portalu oraz aktywować konto, zwany dalej Użytkownikiem Zarejestrowanym ma rozszerzoną możliwość korzystania z Serwisu, w odróżnieniu od Użytkownika, który nie jest zarejestrowany w Serwisie.

IV. Ogłoszenia

 1. Możliwość dodawania i edycji Ogłoszeń w Serwisie mają tylko Użytkownicy Zarejestrowani.
 2. Dodawane Ogłoszenia mogą być tylko w języku polskim.
 3. W treści Ogłoszenia nie mogą być podawane dane kontaktowe. Dane te powinny zostać umieszczone w odpowiednim polu podczas dodawania Ogłoszenia.
 4. Dodawanie Ogłoszeń jest dostępne poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: Dodaj Nowe Ogłoszenie. Dodanie Ogłoszenia jest możliwe po uzupełnieniu wszystkich pól, które są oznaczone, jako obowiązkowe.
 5. Za pomocą formularza Użytkownik ma możliwość dołączenia do Ogłoszenia zdjęć, których liczba, format i rozmiar podany jest na stronie z formularzem.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do prawidłowego umieszczenia swojego Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii. 
 7. Emisja Ogłoszenia trwa 14 lub 30 dni, w zależności od wybranej opcji w formularzu. Emisja Ogłoszenia rozpoczyna się niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez moderatora Portalu.
 8. Podczas emisji Ogłoszenia Użytkownik ma prawo do zmiany kategorii, treści oraz zdjęć załączonych w Ogłoszeniu. 
 9. Promowanie Ogłoszeń podczas trwania okresu testowego jest dostępne bezpłatnie. Po zakończeniu okresu testowego promowanie Ogłoszeń będzie dostępne za dodatkową opłatą, której uiszczenie będzie za pomocą SMS, przelewu lub systemu PayU.

 V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Seriwsu miastobilgoraj.pl dostępny jest pod adresem: Regulamin ogłoszeń. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany w Regulaminie obowiązują niezwłocznie po opublikowaniu ich w Serwisie. Dalsze korzystanie z Portalu przez Użytkownika oznacza akceptację wprowadzonych zmian