Statut SUTIEJSK

Statut SUTIEJSK

Translator
 
 
 

 

 CELE I SPOSOBY – ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celami Stowarzyszenia są:

a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

b) promocja i organizacja wolontariatu,

c) działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

d) promocja ekologii i ochrony środowiska,

e) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy społeczności lokalnej powiatu zamojskiego ze społecznościami lokalnymi innych państw Unii Europejskiej,

f) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także krajoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu zamojskiego,

g) aktywizacja zawodowa osób młodych oraz bezrobotnych,

h) działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości,

i) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

j) promocja zdrowia w tym propagowanie zdrowego trybu życia,

k) promocja zagraniczna w kraju i zagranicą,

l) działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców,

m) działania na rzecz zwiększenia udziału ludności w życiu publicznym,

n) promocja różnych form amatorskiej aktywności sportowej, zakup sprzętu,

o) działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym edukacja ekologiczna,

p) propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury,

q) działalność wspierająca rozwój turystyki, pieszej, rowerowej.

r) aktywizacja osób: 50+, emeryci, renciści.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) współpracę z mediami lokalnymi w tym opracowanie informacji dla prasy o realizowanych przez Stowarzyszenie projektach i akcjach,

b) współpraca z Samorządami lokalnymi, radą sołecka, parafialną, organizacjami działającymi na terenie wsi i gminy,

c) prowadzenie portalu internetowego skierowanego do społeczeństwa Polskiego i Unii Europejskiej,

d) promocję zachowań prospołecznych,

e) organizowanie wykładów, warsztatów, wystaw, zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, pokazów, koncertów oraz innych imprez,

f) organizowanie kursów, szkoleń i konkursów,

g) organizowanie działań o charakterze wolontariatu w powiecie zamojskim, w tym budowanie baz danych dotyczących wolontariatu w powiecie zamojskim,

h) organizowanie wycieczek i wypoczynku,

i) organizowanie imprez sportowych, rajdów rowerowych,

j) prowadzenie działalności wydawniczej,

k) współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celem Stowarzyszenia, lub które chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

l) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,

m) uczestniczenie w programach finansowanych ze Unii Europejskiej,

n) gromadzenie składek finansowych na cele statutowe stowarzyszenia,

o) publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Stowarzyszenia,

p) inne działania realizujące cele statutowe,

q) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,

r) powołanie grupy rekonstrukcyjnej „Grodów Czerwieńskich Sutiejsk”

s) powołanie Izby Pamięci Grodów Czerwieńskich.

 

POBIERZ CAŁY STATUT Statut Stowarzyszenia SUTIEJSK

rzut Statutu Sutiejsk

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji … prosimy napisać do Nas 😉 lub zadzwoń Tel. kom: 793-444-997 poniżej

[CONTACT_FORM_TO_EMAIL]