W dniu 15 listopada 2012 r. o godz. 10 w Remizie OSP w Sąsiadce odbyła się konsultacja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami (śmieci), który będzie obowiązywał od 30 czerwca 2013 roku.

Na spotkaniu poruszano tematykę utrzymywania czystości i porządku w gminie Sułów oraz wsi Sąsiadka. Frekwencja mieszkańców Sąsiadki była bardzo kiepska pomimo wywieszonych ogłoszeń z kilku dniowym wyprzedzeniem, obecnych około 30 osób nie licząc konsultantów gminnych.

Jak będzie działał system gminy Sułów ? (To NIE jest Jeszcze ustalone), podano kilka wariantów do dyskusji:

  • Gmina ustali stawkę i sposób naliczenia opłaty z odbieranie odpadów, a także tryb , sposób i częstotliwość jej wnoszenia, – oczekuj informacji ze strony urzędu gminy Sułów www.sulow.pl
  • Stawka opłaty będzie uzależniona od: liczby mieszkańców gospodarstwa (około 8-9 zł) lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie to stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego (gmina wybierze jeden spośród 4 wskaźników) i poinformuje Cię o sposobie liczenia opłat
  • Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady
  • Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę Sułów odbierze odpady zmieszane i posegregowane od mieszkańców
  • Gmina będzie sprawdzać nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadami prze odbierającego
  • Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady – gmina poinformuje Cię o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz jakie odpady można do nich przynieść.

Co Mnie czeka jako mieszkańca ?

Szanowny Mieszkańcu w dniu 1 stycznia 2012r. wchodzi w życie ustawa z dnia 1 lipiec 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  oraz niektórych innych ustawach.

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, podlegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Do 30 czerwca 2013 r. możesz zachować dotychczasowa umowę na odbieranie odpadów komunalnych i nie wnosić opłaty do gminy. Należy jednak przekazać do urzędu gminy informację oraz kopię umowy z przedsiębiorca odbierającym odpady komunalne we wskazanym przez urząd terminie.

Jeżeli gmina wprowadziła nowy system gospodarki odpadami komunalnymi przed dniem 30 czerwca 2013 r. masz wybór:

  • możesz korzystać z systemu gminnego (wskazane będzie rozwiązanie umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne – warunki rozwiązania dotychczasowej umowy powinny być zapisane w umowie) lub
  • korzystać z dotychczasowej umowy.

Więcej informacji w UG Sułów – Ref. promocji i rozwoju gminy Sułów  (ochrona środowiska) tel. 84 682 68 44

Przeczytałeś i dowiedziałeś się ważnych informacji to Podziel się tą wiadomością z sąsiadem/sąsiadką może oni o tym nie wiedzą.