Jesteś tutaj:

Miesiąc: Styczeń 2015

Kolektory słoneczne – podpisz umowę

OGŁOSZENIE !

Wójt Gminy Sułów zawiadamia, iż Gmina Sułów rozpoczyna realizację projektu „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów”.

kolektor
Wszystkie osoby, które w 2012 roku przystąpiły do projektu poprzez zawarcie umowy użyczenia oraz wszyscy chcą się wpisać na listę rezerwową muszą stawić się na spotkanie, które odbędzie się dla mieszkańców ŹREBIEC i SĄSIADKI

2 LUTY 2015 w godz. 9.00 – 12.00

w budynku Remizy OSP w Źrebcach.

Podczas spotkania z właścicielami budynków zostaną zawarte umowy regulujące zasady uczestnictwa w projekcie. W celu ich podpisania na spotkanie obowiązkowo muszą się stawić wszyscy właściciele/ współwłaściciele budynków mieszkalnych, którzy w 2012 r. podpisali umowę użyczenia. Osoby te muszą wziąć ze sobą dowód osobisty.

Rada Gminy Sułów Wójt Gminy

/-/ Leon Bulak

Więcej informacji poniżej;

lub telefonicznie Urząd Gminy w Sułowie Tel. +48 84 68 26 202 (sekretariat)

Informuję iż decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku, Gminie Sułów przyznano dofinansowanie dla projektu pt. „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów” w wysokości 4 196 759,39 zł kosztów kwalifikowalnych projektu.
Tym samym sukcesem zakończyły się starania Gminy Sułów o uzyskanie środków unijnych na zakup i montaż instalacji solarnych, które rozpoczęto w 2012 roku. Pierwotnie złożony wniosek zakładał dofinansowanie środków unijnych w wysokości 5 068 549,99 zł. Punktacja przyznana Gminie Sułów po ocenie merytorycznej i strategicznej projektu nie dawała szansy na pozyskanie tego dofinansowania. Po analizie oceny złożyliśmy stosowny protest od jej wyników, który został rozpatrzony pozytywnie.
Uzyskana w ten sposób dodatkowa punktacja umożliwiła nam otrzymanie dofinansowania z wolnych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Kwota ta jednak została zmniejszona do poziomu środków jakimi dysponuje Zarząd Województwa Lubelskiego.
Z uwagi na bardzo społeczny charakter inwestycji, w który zaangażowało się wielu mieszkańców gminy oraz jego wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Biorąc pod uwagę podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy, Wójt Gminy podjął decyzję o realizacji inwestycji.
Zadanie obejmuje dostawę i montaż zestawów solarnych dla 360 budynków, których właściciele podpisali stosowne umowy użyczenia w 2012 r. i widnieją na liście podstawowej uczestników projektu. Wszyscy właściciele w celu weryfikacji podstawowych danych oraz określenia warunków uczestnictwa w projekcie muszą podpisać umowę rozstrzygającą te kwestie.
W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Właściciele są zobowiązani do osobistego stawiennictwa i rozwiązania w/w umowy użyczenia.
W związku z tym, iż projekt uprzednio planowany do realizacji na 2 lata, musi zostać zrealizowany w bieżącym roku kalendarzowym. W celu sprawnego przeprowadzenia czynności przygotowawczych oraz podpisania z Właścicielami budynków umów określających warunki uczestnictwa w projekcie, na terenie gminy zostaną zorganizowane spotkania zgodnie z poniższym harmonogramem.
Na spotkania zapraszamy także wszystkie osoby, które są zainteresowane wpisaniem się na listę rezerwową, z której będzie uzupełniana lista podstawowa w wypadku rezygnacji obecnych uczestników projektu.Jednocześnie informuję, iż jeśli po podpisaniu umów nie będzie możliwa instalacja zestawów solarnych w 360 budynkach mieszkalnych (np. w wyniku dużej ilości osób rezygnujących), Gmina będzie zmuszona do rezygnacji z dofinansowania przyznanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego (liczba budynków objętych inwestycją nie podlega zmianie).
Podpisanie umów jest wstępnym etapem realizacji projektu weryfikującym dane posiadane przez Gminę. Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w projekcie przez mieszkańców gminy, przystąpimy do procedury wyboru wykonawcy zadania, który wykona niezbędną dokumentację projektową oraz dostarczy i zainstaluje zestawy solarne. Przewidywany termin realizacji to maj-listopad 2015r.

Informacje o projekcie

W ramach projektu planowana jest instalacja kolektorów słonecznych w 360 prywatnych obiektach mieszkalnych położonych na terenie gminy Sułów oraz w 3 obiektach użyteczności publicznej (Warsztat Terapii Zajęciowej, remiza OSP w Sułowie, Zespół Szkół w Sułowie wraz z Urzędem Gminy). Projekt obejmuje także ustawienie słupów oświetleniowych wykorzystujących energię słoneczną (tzw. hybrydy) na skrzyżowaniach dróg w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ich użytkowników.

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą na nieruchomości na której mają zostać zamontowane kolektory

Gmina Sułów instalując kolektory słoneczne na nieruchomości w której jest zarejestrowana działalność gospodarcza będzie udzielała dla danego podmiotu tzw. pomocy publicznej. Oznacza to m.in. konieczność udokumentowania wsparcia oraz zgłoszenia takiej pomocy do UOKiK przez Gminę. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na nieruchomości, gdzie ma być zainstalowany system kolektorów słonecznych zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy – Oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
W przypadkach prywatnych budynków mieszkalnych – w sytuacji, gdy w okresie realizacji i/lub trwałości projektu (tj. w okresie 5 lat od zakończenia finansowego zadania) w danym budynku właściciel prowadzi/rozpocznie działalność komercyjną, powinien on zgłosić ten fakt Gminie Sułów oraz przedłożyć oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do informacji, a uzyskaną pomoc w powyższym zakresie uznać za „pomoc de minimis”. W tej sytuacji Gmina Sułów udokumentuje udzielenie pomocy de minimis przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej udzielania.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

Zebranie wiejskie – wybory Sołtysa i rady

Wójt Gminy Sułów Leon Bulak informuje wszystkich mieszkańców Sąsiadki o wyborach sołtysa i rady sołeckiej – 3 Luty 2015 (wtorek).

wybory soltysa 2015

W dniu 3 lutego 2015r. (wtorek) o godzinie 12:00 w naszej wsi Sąsiadka odbędzie się zebranie wiejski, na którym mieszkańcy sołectwa  będą wybierać w głosowaniu tajnym ;

 • sołtysa wsi Sąsiadka oraz
 • radę sołecką wsi

według zasad zapisanych w statutach sołeckich.

Zapraszamy do zapoznania się ze poniższymi zasadami wyborów sołtysów i rady sołeckiej (wersja skrócona).

glos

Pozdrawiam wszystkich mieszkańców wsi Sąsiadka i zapraszam Was do wzięcia udziału w wyborach sołecki dnia 3 lutego 2015 roku „Tylko Ty Decydujesz ...”

Z wyrazami Szacunku – Wasz Radny gminny wsi Sąsiadka Krzysztof Ferenc 😉

Harmonogram wiejskich zebrań na terenie gminy Sułów < Link

Samorządowymi organami sołectwa Sąsiadki są:

 1. Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa;
 2. Sołtys – organ wykonawczy sołectwa.

Kadencja sprawowania urzędu przez sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, określone w statucie sołectwa.

Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego należy w szczególności sprawy:

 • wybór i odwołanie organów sołectwa;
 • podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy organizacji i zakresie działania sołectwa;
 • programowanie i planowanie programów rozwoju gospodarczego sołectwa;
 • współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju gospodarczego sołectwa;
 • wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z mienia gminnego;
 • występowanie do Rady o przekazanie składników mienia komunalnego do korzystania i zarządzania;
 • podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub wyzbywania się składników mienia komunalnego wskazanych przez organy gminy;
 • podejmowanie działań oraz upoważnienie sołtysa do sprawowania zwykłego zarządu mieniem.

Dochodami sołectwa mogą być:

 • dotacje budżetu gminy;
 • przychody własne, które mogą pochodzić z wpływów określonej działalności, w tym:
 • dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem gminnym;
 • dochody z najmu lub dzierżawy obiektów będących w gestii sołectwa;
 • dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych,

Natomiast środki finansowe z budżetu sołectwa mogą być przeznaczone w szczególności na:

 • dofinansowanie komunalnych czynów społecznych,
 • wyposażenie, remont i utrzymanie dróg dojazdowych,
 • utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa;
 • pokrycie kosztów związanych z działalnością techniczno–organizacyjna organów sołectwa;
 • środki finansowe sołectwa są przekazywane do budżetu gminy.

Kompetencje sołtysa są następujące:

 • reprezentuje sołectwo na zewnątrz;
 • przewodniczy radzie sołeckiej;
 • zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom;
 • bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w imieniu sołectwa
 • podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiejskiego;
 • sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mieniem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania mieniem;
 • występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje zwykłego zarządu;
 • może występować przed Sądem na zasadzie posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej;
 • podejmuje określone przepisami, zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • współdziała z organami Państwowej Inspekcji sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwestiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłaszania chorób zakaźnych, właściwego poziomu sanitarnego wsi;
 • współorganizuje działania oraz zapobiega bezpośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich skutki;
 • współdziała z organami straży pożarnej w profilaktyce przeciwpożarowej;
 • na podstawie uchwały rady pobiera podatki lokalne;
 • korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym;
 • sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w sprawach ustawowego korzystania z ochrony prawnej w toku sprawowania mandatu.

Rada sołecka

Składa się z 5 osób. Organ ten wspomaga i współpracuje z sołtysem w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. Rada Sołecka działa kolegialnie i uchwala okresowe plany pracy dla swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy swoich członków. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególności następujące sprawy:

 • opracowanie projektów podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa;
 • inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz programów i planów działań;
 • współorganizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji.

Więcej informacji na temat wyborów sołtysa i rady sołeckiej jest dostępna w internecie np: tu

 

Do góry

Skontaktuj się