Wójt Gminy Sułów Leon Bulak informuje wszystkich mieszkańców Sąsiadki o wyborach sołtysa i rady sołeckiej – 3 Luty 2015 (wtorek).

wybory soltysa 2015

W dniu 3 lutego 2015r. (wtorek) o godzinie 12:00 w naszej wsi Sąsiadka odbędzie się zebranie wiejski, na którym mieszkańcy sołectwa  będą wybierać w głosowaniu tajnym ;

 • sołtysa wsi Sąsiadka oraz
 • radę sołecką wsi

według zasad zapisanych w statutach sołeckich.

Zapraszamy do zapoznania się ze poniższymi zasadami wyborów sołtysów i rady sołeckiej (wersja skrócona).

glos

Pozdrawiam wszystkich mieszkańców wsi Sąsiadka i zapraszam Was do wzięcia udziału w wyborach sołecki dnia 3 lutego 2015 roku „Tylko Ty Decydujesz ...”

Z wyrazami Szacunku – Wasz Radny gminny wsi Sąsiadka Krzysztof Ferenc 😉

Harmonogram wiejskich zebrań na terenie gminy Sułów < Link

Samorządowymi organami sołectwa Sąsiadki są:

 1. Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa;
 2. Sołtys – organ wykonawczy sołectwa.

Kadencja sprawowania urzędu przez sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, określone w statucie sołectwa.

Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego należy w szczególności sprawy:

 • wybór i odwołanie organów sołectwa;
 • podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy organizacji i zakresie działania sołectwa;
 • programowanie i planowanie programów rozwoju gospodarczego sołectwa;
 • współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju gospodarczego sołectwa;
 • wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z mienia gminnego;
 • występowanie do Rady o przekazanie składników mienia komunalnego do korzystania i zarządzania;
 • podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub wyzbywania się składników mienia komunalnego wskazanych przez organy gminy;
 • podejmowanie działań oraz upoważnienie sołtysa do sprawowania zwykłego zarządu mieniem.

Dochodami sołectwa mogą być:

 • dotacje budżetu gminy;
 • przychody własne, które mogą pochodzić z wpływów określonej działalności, w tym:
 • dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem gminnym;
 • dochody z najmu lub dzierżawy obiektów będących w gestii sołectwa;
 • dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych,

Natomiast środki finansowe z budżetu sołectwa mogą być przeznaczone w szczególności na:

 • dofinansowanie komunalnych czynów społecznych,
 • wyposażenie, remont i utrzymanie dróg dojazdowych,
 • utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa;
 • pokrycie kosztów związanych z działalnością techniczno–organizacyjna organów sołectwa;
 • środki finansowe sołectwa są przekazywane do budżetu gminy.

Kompetencje sołtysa są następujące:

 • reprezentuje sołectwo na zewnątrz;
 • przewodniczy radzie sołeckiej;
 • zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom;
 • bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w imieniu sołectwa
 • podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiejskiego;
 • sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mieniem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania mieniem;
 • występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje zwykłego zarządu;
 • może występować przed Sądem na zasadzie posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej;
 • podejmuje określone przepisami, zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • współdziała z organami Państwowej Inspekcji sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwestiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłaszania chorób zakaźnych, właściwego poziomu sanitarnego wsi;
 • współorganizuje działania oraz zapobiega bezpośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich skutki;
 • współdziała z organami straży pożarnej w profilaktyce przeciwpożarowej;
 • na podstawie uchwały rady pobiera podatki lokalne;
 • korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym;
 • sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w sprawach ustawowego korzystania z ochrony prawnej w toku sprawowania mandatu.

Rada sołecka

Składa się z 5 osób. Organ ten wspomaga i współpracuje z sołtysem w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys. Rada Sołecka działa kolegialnie i uchwala okresowe plany pracy dla swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy swoich członków. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególności następujące sprawy:

 • opracowanie projektów podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa;
 • inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz programów i planów działań;
 • współorganizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji.

Więcej informacji na temat wyborów sołtysa i rady sołeckiej jest dostępna w internecie np: tu