Informujemy mieszkańców Przyjaznej Gminy Sułów, że Urząd gminy ogłosił przetarg publiczny na roboty budowlane „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów„.

kolektor_sasiadka

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż instalacji solarnych do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej oraz budowa słupów oświetleniowych tzw. hybryd na terenie Gminy Sułów realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:  31.08.2015

Zamawiający Urząd gminy Sułów żąda wniesienia wadium. Wartość wadium dla całego przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

13.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, sekretariat pok. nr 1. (Tel. UG Sułów 84 6826202 sekretariat)

http://bip.sulow.pl/

ZACHĘCAMY FIRMY ZAJMUJĄCE SIĘ ZAKŁADANIEM I SERWISEM TECHNICZNYM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I HYBRYDOWYCH O ZAINTERESOWANIE SIĘ projektem „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów. Numer ogłoszenia: 66780 – 2015” zamówienia publicznego dla  Przyjaznej Gminy Sułów.Więcej informacji na temat przetargu – ogłoszeniu zamówienia zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Sułów >> Zgłoś swoją firmę do przetargu

Termin składania ofert: 13.04.2015 godzina 10:00

Najczęściej zadawane pytania Firm ubiegających się przy zgłaszaniu Swoich ofert przetargowych i Odpowiedzi Urzędu Gminy Sułów:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów”  << odpowiedzi UG

Tutaj są szczegółowe dokumenty i druki zamówienia

Pobierz (SIWZ.docx)SIWZ 241 Kb
Pobierz (zal_1.docx)Zał. nr 1 – Formularz cenowy oferty 184 Kb
Pobierz (zal_2.docx)Zał. nr 2 – Oświadczenie o wykluczeniu 177 Kb
Pobierz (zal_3.docx)Zał. nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa 179 Kb
Pobierz (zal_4.doc)Zał. nr 4 – Wykaz robót budowlanych 192 Kb
Pobierz (zal_5.docx)Zał. nr 5 – Wykaz osób 169 Kb
Pobierz (zal_6.docx)Zał. nr 6 – Oświadczenie o osobach 169 Kb
Pobierz (zal_7.docx)Zał nr 7 – Oświadcznie warunki 180 Kb
Pobierz (zal_8.docx)Zał. nr 8 – Oświadczenie o podwykonawcach 170 Kb
Pobierz (zal_9.docx)Zał. nr 9 – Zobowiązanie 170 Kb
Pobierz (zal_10.doc)Zał. nr 10 – Projekt umowy 404 Kb
Pobierz (zal_11.docx)Zał. nr 11 – Program Funkcjonalno użytkowy 481 Kb
Pobierz (zal_12.xls)Zał. nr 12 – Wykaz lokalizacji 178 Kb

Przykładowa budowa kolektora słonecznego

www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11866065