Wójt Gminy Sułów informuję, że w dniu 30 czerwca 2015 roku mija termin zgłaszania do Rady Gminy Sułów kandydatów na ławników sądowych (sędzia społecznik) do Sądu Okręgowego w Zamości

– liczba ławników wybieranych przez Radę – 1 ławnik sądowy.

Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia – wzór ustalony przez Ministra Sprawiedliwości:

pobierz : Karta zgloszenia kandydata na ławnika sądowego (121 pobrań)

Rada Gminy Sułów dokonuje wyboru ławników najpóźniej w październiku bieżącego roku.

sędzia społeczny

sędzia społeczny

Ciekawe artykuły o ławniku sądowym;

Ławnik sądowy - sędzia społecznik (lektura) (216 pobrań) Prawo o ustroju sądów powszechnych (101 pobrań)

Informacje kto może zostać ławnikiem sądowym

Zgodnie z art. 158 Prawa o ustroju sądów powszechnych, kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończyła 30 lat;
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczyła 70 lat;
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Zgodnie z selekcją negatywną przeprowadzoną w art. 159. § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, ławnikiem nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

wiecej informacji na stronie www.lex.pl

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu kandydata;

  1. Wzor karty zgloszenia (104 pobrania)
  2. Wzor listy osob popierajacych kandydata (206 pobrań)
  3. Wzory 2 oswiadczen (229 pobrań)

Informacji związanych z wyborem ławnika udziela Biuro Rady Gminy te. 84 6826836.

Termin zgłoszenia kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015r. o godz. 15.30