Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie informuję, że od dnia 1 sierpnia 2015 można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016.

GOPS w Sułowie

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września.

Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30- 15.30,
a więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: tel. 84 68 26 341 lub e- mail: gops@sulow.pl

Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
2. Zaświadczenia pełnoletnich członków rodziny z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów w roku 2014.
3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r.
4. Zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2014r. alimentów.
5. Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. dzieci pełnoletnich).
6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
7. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:

 • świadectwo pracy + Pit 11 za 2014r. (w przypadku utraty dochodu – ksero);
 • umowa zlecenie +Pit 11 za 2014r. (w przypadku utraty dochodu – ksero);
 • zaświadczenie za pierwszy pełny przepracowany miesiąc (w przypadku podjęcia zatrudnienia);
 • decyzja o utracie prawa do pobierania zasiłku lub stypendium + Pit 11 za 2014r.- ksero;
 • decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej);
 • decyzja o zamknięciu działalności gospodarczej.

8. Zaświadczenie lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich dwóch miesięcy.
9. Zaświadczenie o nie złożeniu wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 (tylko w przypadku zameldowania wnioskodawcy w innej gminie).
10. Odpis wyroku przyznającego alimenty.
11. Ksero dowodów osobistych osób pełnoletnich.
12. Ksero aktów urodzenia dzieci.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010, Nr 123, poz. 836 z późn. zm.).

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
 • zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2015/2016, tj. od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2014. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 68 26 341 lub

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Sułów 143
22-448 Sułów