Informujemy mieszkańców z terenu gminy Sułów, że od 07 grudnia 2015 r. ruszyły zapisy na „Przydomowe oczyszczalnię ścieków dla gospodarstw domowych”. Każdy właściciel budynków mieszkalnych na stałe zameldowanych na terenie Gminy Sułów może przystąpić do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Schemat przydomowej oczyszczalni ścieków

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zaległości wobec Gminy Sułów z tytułu należności podatkowych, opłat za dostawę wody, wywóz śmieci itp.

Projekt o nazwie ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sułów” będzie realizowany w celu zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, aby ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód.

W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Sułów najpóźniej do dnia 31 października 2018 r.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Sułów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom posesji. Po pięciu latach przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji.

Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowanych Unii Europejskiej i wysokość dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto).

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Pobierz Druk Deklaracji przystąpienia do „Zapisz się – Oczyszczalnia ścieków”

Deklaracja oczyszczalnia ścieków - pdf (182 pobrania)

Warunki udziału w projekcie:

 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie Gminy Sułów, których właściciele na stałe są zameldowani na terenie Gminy Sułów,
 2. Szacunkowy całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść od 5.000 złotych do 15.000 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych),
 3. Przewidywane koszty partycypacji właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyniosą 36,37 % kosztów netto budowy  + 200,00 zł. na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej oraz wartość podatku VAT od udziału własnego. Gmina Sułów pokryje koszty podatku VAT od zrealizowanego projektu (23 % wartości zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków). (200,00 złotych na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej należy wpłacić przy składaniu deklaracji udziału w projekcie; 36,37 % kosztów netto budowy w ciągu 30 dni po otrzymaniu informacji z Urzędu Gminy Sułów o podpisaniu umowy o dofinansowania projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu oraz o kwocie wynikającej z oferty złożonej przez wykonawcę lub po opublikowaniu tych informacji na stronach internetowych http://www.sulow.pl i http://bip.sulow.pl ).
 4. Kwotę 200,00 złotych należy wpłacić na konto bankowe o numerze 51 9632 0006 2003 2900 0345 0047 prowadzone dla Gminy Sułów przez Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie Oddział w Sułowie z dopiskiem: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków – opracowanie dokumentacji projektowej”,
 5. Kwota 200,00 złotych zostanie zwrócona w całości, gdy projektant na etapie wykonywania dokumentacji projektowej stwierdzi, że nie ma możliwości wybudowania oczyszczalni na danej działce/ działkach lub oczyszczalnia nie będzie zakwalifikowana do realizacji z innych przyczyn,
 6. W przypadku rezygnacji właściciela posesji z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przed wykonaniem dokumentacji projektowej kwota 200,00 zł. nie będzie zwracana. W przypadku rezygnacji właściciela posesji z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków już po wykonaniu dokumentacji projektowej poniesie on koszty jej wykonania,
 7. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji – strony internetowe: http://www.sulow.pl, http://bip.sulow.pl , oraz dostępna u sołtysów i w Urzędzie Gminy Sułów w pokoju nr 13,
 8. Deklaracje będą przyjmowane w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 13) w nieprzekraczalnym terminie od dnia 7 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r. wraz z dowodem wpłaty na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, aktualną mapą sytuacyjno – wysokościową oraz aktualnym wypisem z rejestru gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Zamościu (nie starszy niż 3 miesiące w dniu złożenia deklaracji) i mapa ewidencyjna w skali 1:1000 (dotyczy działki/działek, na których będzie budowana przydomowa oczyszczalnia ścieków) . Deklaracje złożone po terminie będą rozpatrywane w zależności od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
 9. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania,
 10. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, to deklarację muszą złożyć (podpisać) wszyscy współwłaściciele nieruchomości bądź osoba upoważniona przez współwłaścicieli,
 11. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.
 12. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
 13. Warunki realizacji i finansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sułów” zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Sułów, a właścicielem nieruchomości, która zostanie podpisania po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Teren działalności

Źródło o zapisach na oczyszczalnię ścieków: www.sulow.pl

Urząd Gminy Sułów
Sułów 63
22-448 Sułów
tel. +48 84 68 26 202
fax +48 84 68 26 227

e-mail: ug@sulow.pl