Urząd Gminy w Sułowie oferuje przetarg nieograniczony na sprzedaż; autobusu szkolnego H9-21,41s, tarpan (honker), ciągnik ursus 902, ciężarówka Kraz 255B.

I. Sprzedającego: Gmina Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów

II. Opis przedmiotu sprzedaży:

1. Autobus szkolny AUTOSAN H9-21.41 S
Wartość rynkowa pojazdu określona została przez rzeczoznawcę i wynosi 16 000,00 zł, słownie: szesnaście tysięcy złotych i jest zarazem ceną wywoławczą pojazdu. Podwozie jest wypracowane eksploatacyjnie. Nadwozie jest kompletne, po naprawach blacharsko-lakierniczych. Wyprodukowany w roku 2000 przez Autosan, masa własna 12 500 kg.

2. Samochód ciężarowy TARPAN – HONKER
Wartość rynkowa pojazdu określona została przez rzeczoznawcę i wynosi 5 000,00 zł. słownie: pięć tysięcy złotych i jest ceną wywoławczą pojazdu. Wszystkie podzespoły ruchu i sterowania w znacznym stopniu wypracowane, powierzchniowo skorodowane. Płyta podłogowa jest w znacznym stopniu skorodowana. Widoczne są ogniska korozji. Wyprodukowany w roku 1993. Masa własna 2 850 kg.

 

3. Ciągnik URSUS 902
Wartość rynkowa pojazdu określona została przez rzeczoznawcę i wynosi 22 000,00 zł, słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych i jest ceną wywoławczą pojazdu. Ciągnik z silnikiem wysokoprężnym, czterocylindrowym, po naprawie w 2014 r. Kabina z wentylacją. Ciągnik wyposażony jest w przedni hydrauliczny osprzęt załadowczy. Wyprodukowany w 1984 r. przez Ursus. Masa własna 4 240 kg.

4. Samochód ciężarowy KRAZ 255 B
Wartość rynkowa pojazdu określona została przez rzeczoznawcę i wynosi 18 000,00 zł, słownie: osiemnaście tysięcy złotych i jest zarazem ceną wywoławczą pojazdu. Podwozie samochodu jest w znacznym stopniu wypracowane i powierzchniowo skorodowane. Nadwozie skrzyniowe, kompletne, rama powierzchniowo skorodowana. Wyprodukowany w 1975 r. Masa własna 23 900 kg.

Przystępujący do przetargu mogą złożyć oferty na cały przedmiot sprzedaży lub na wybrany sprzęt.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie (wzór stanowiący załącznik nr 1 wskazane jest wypełnić odrębnie dla każdej części sprzedaży) w terminie do dnia 11 stycznia 2016 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, pokój nr 1. Decyduje fizyczne dotarcie oferty do sprzedającego.

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 11.01.2016 r. o godz. 10.15. Oferta jest wiążąca przez 30 dni od dnia jej otwarcia.
Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, pokój numer 13 lub ze strony internetowej http://bip.sulow.pl

3. Oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
– adres siedziby oferenta,
– numer PESEL i NIP oferenta,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną cenę,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

WIĘCEJ informacji o przetargu: www.bip.sulow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem Tel. 084 682 68 46.