Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych do Konkursu Plastycznego o tematyce historycznej „Gród Sutiejsk” organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksy Poździk pod Patronatem Wójta Gminy Sułów.

Grodzisko Sutiejsk z lotu ptaka

Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i osób dorosłych.

W kategorii plakat prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną(np; ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanka collage) w formacie A3 lub A2.

Głównym Celem konkursu  jest upowszechnienie wśród mieszkańców gminy Sułów historii Naszego „Grodu Czerwieńskiego Sutiejsk” i uświadomienie wartości wynikających z dziedzictwa kulturowego.

Konkurs rozpoczyna się od 15 marca 2016, a zakończenie konkursu planowane jest na 13 maja 2016.

Rekonstrukcja umocnień Grodu Sutiejsk szkic Zofii Wartołowskiej

Organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie pod Patronatem Wójta Gminy Sułów Leona Bulaka.

Szczegółowy regulamin konkursu „Wczesnośredniowieczny Gród Sutiejsk”:

 1. ORGANIZATOR Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie pod patronatem Wójta Gminy Sułów.
 2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i osoby dorosłe.
 3. CELE KONKURSU upowszechnienie wśród mieszkańców gminy Sułów historii naszej ziemi.
  Uświadomienie wartości wynikających z dziedzictwa kulturowego.
  Podkreślenie kulturowego i duchowego znaczenia poszukiwania własnych korzeni i znajomości historii.
 4. TEMATYKA PRAC jest plastyczna idea i samodzielna interpretacja wyglądu, codziennego życia, roli historycznej grodu obronnego Sutiejsk (Sąsiadka).
 5. FORMAT I TECHNIKA PRAC konkursowe mogą być wykonane w dwóch kategoriach: plakat lub makieta.
  Prace konkursowe winny być wykonane w formacie A3 lub A2.
  Prace mogą być wykonane w następujących technikach plastycznych: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanka, collage.
  Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
  Praca winna być opatrzona metryczką zawierająca: imię i nazwisko, dane adresowe oraz nr telefonu autora.
 6. PRZEBIEG KONKURSU będzie realizowany jednoetapowo, w następujących kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i osoby pełnoletnie.
  Termin dostarczenia prac: do 13 maja 2016 roku.
  Miejsce dostarczenia prac: Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie.
  W przypadku niejasności związanych z konkursem prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem tj. Gminną Biblioteką Publiczną im. Feliksy Poździk w Sułowie.
  Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową, która wybierze po trzy prace w każdej kategorii – plakat, makieta i każdej grupie wiekowej.
  Komisja konkursowa zostanie powołana przez Wójta Gminy Sułów.
 7. NAGRODY Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.
  Przewidziane są również wyróżnienia za szczególne walory artystyczne lub historyczne.
  Osoby nagrodzone zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie o dacie i miejscu uroczystego rozdania nagród.
  Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie i mogą być wykorzystywane w ramach jej statutowej działalności.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane w pomieszczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułowie oraz podczas Dni Sąsiadki organizowanych 10 lipca 2016 na terenie podgrodzia grodu Sutiejsk.