Szczegóły wydarzenia


Informujemy Młodych rolników z terenu gminy Sułów o szkoleniu organizowanym w naszej gminie 18 sierpnia 2015 o godz. 10, budynku Remizy Osp Sułów.

Żniwa w Sąsiadce 2012

Młody rolniku zgłoś się !!! Szkolenie będzie dotyczyć nabór w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla młodego rolnika. Z premii na „Młodego rolnika” ma szansę skorzystać w nowej perspektywie kolejnych blisko 30 tys. rolników.

Dokumenty będzie można składać zaledwie przez 2 tygodnie – nabór zakończy się już 2 września 2015. Tym razem wnioski trzeba będzie dostarczyć nie do oddziałów regionalnych, ale do biur powiatowych ARiMR. Można będzie je składać osobiście, albo listem poleconym czy pocztą kurierską.

Najważniejsza zmiana w porównaniu do poprzednich edycji tego programu polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego, czyli są posiadaczami przynajmniej 1 ha gruntów rolnych, a prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

Zmieniły się również wymagania dotyczące wymaganej minimalnej powierzchni użytków rolnych. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Wysokość premii pozostaje bez zmian – 100 tys. zł. Premia wypłacana będzie jednak w 2 ratach: 80 tys. zł po otrzymaniu decyzji i dopełnieniu warunków przyznani pomocy w niej określonych, 20 tys. zł po realizacji biznesplanu.

Beneficjent premii dla młodego rolnika zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie.

O premię  może się starać osoba, która:

  • ma nie więcej niż 40 lat,
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
  • stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

 

Punkt szkolenia rolników gminy Sułów

Więcej szczegółowych informacje będzie można się dowiedzieć w dniu szkolenia 18 sierpień 2015 godz. 10 w budynku Remizy Osp Sułów lub u Doradcy ZODR Pani Ireny Prus-Pańczyk (poniedziałek 7.30-15.30)