Szczegóły wydarzenia


Informujemy mieszkańców gminy Sułów o X Sesji Rady Gminy Sułów, która odbędzie się w dniu 28 września 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sułów.

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
  5. Interpelacje i zapytania radnych
  6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany w numeracji dróg gminnych,
b) udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego,
c) zmiany w wieloletniej prognozy finansowej
d) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania .
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy.

Jeśli jesteś zainteresowanym mieszkańcem Gminy Sułów możesz wziąć udział w sesji rady gminy, gdyż jest to spotkanie jawne i dostępne dla wszystkich obywateli gminy. 😉